وبلاگی در زمینه مهندسی عمران – عمران و مهندسی نقشه برداری (ژئودزی – فتوگرامتری و …) و معماری

پروفیل

برای نمایش پستی و بلندی زمین در طول یک امتداد مانند مسیر راه یا مسیر یک کانال و امثالهم بر روی نقشه صفحه قائم فرض بر امتداد مورد نظر مرور می دهد ( به عبارت دیگر بر امتداد مورد نظر برشی فرضی به زمین داده می شود )

اگر تصویر نیمرخ این برش را با مقیاس مشخص بر روی صفحه کاغذ رسم نمایند تصویر مزبور که حاوی پستی و بلندی های موجود می باشد به پروفیل موسوم است .

 

پروفیل دو نوع است :

1-     پروفیل طولی که منطبق بر امتداد مسیر می باشد.

2-     پروفیل عرضی که بر امتداد مسیر عمود می باشد .

 

پروفیل طولی و تهیه رسم آن

برای فراهم آوردن پروفیل طولی لازم است تا در صحرا و پس در دفتر کارهایی انجام شود

الف: کار صحرایی که شامل  مراحل زیر است

1 - میخ کوبی

2- تنظیم جدول میخ کوبی (پیکتاﮊ)

3- برای رسم راحت پروفیل طولی بر روی کاغذ سعی می شود که به فواصل همواره ضریبی از فاصله انتخاب شده حالت نرمال باشد

4 – انجام عملیات ترازیابی

ب : کار دفتری

1- محاسبه جدول ترازیابی و ارتفاع میخ ها و کنترل محاسبات

2- رسم و انتقال نقاط با توجه به ا رتفاع محاسبه شده آنها و فاصله انها از همدیگر

3- تعیین ارتفاع پروﮊهئ نقطه اول ( نقطه شروع ممکن است ارتفاع پروﮊه برابر ارتفاع نقطه شروع و نیز بالاتر و یا پایین تر از آن باشد.

4- انتخاب شیب پروﮊه

5- رسم خط پروﮊه

 

پروفیل عرضی

پروفیل عرضی در کارهای عمومی مهندسی مانند جاده سازی کانال کشی و امثالهم به کار  گرفته می شود چون باند نسبتا عریضی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

برای تهیه پروفیل عرضی نیز مانند پروفیل طولی کار در دو مرحله زیر انجام می گیرد .

الف : کار صحرایی که شامل مراحل زیر می باشد :

1-     اخراج یک عمود از مسیر  تعیین شیب ها در باند مورد نظر عمود بر امتداد اصلی اندازه گیری فواصل نقاط طرفین تا میخ مرکزی .

 باید توجه داشت که در نیولمان هر پروفیل عرضی نقطه ی معلومی که ترازیابی از آن شروع می شود همان میخ مرکزی هست که در تهیه پروفیل طولی ارتفاع ان مشخص شده است .

در مناطقی که شیب عرضی زیادی وجود دارد برای تهیه پروفیل عرضی از شمشه تراز استفاده می شود .

ب: کار دفتری که شامل مراحل زیر است :

1-     انجام محاسبات مربوط به رسم پروفیل با توجه به ارتفاعات محاسبه شده به مقیاس معلوم – فواصل نقاط نسبت به میخ مرکزی – ارتفاع پروﮊه میخ مرکزی – عرض جاده و یا کانال مورد احداث

2-     رسمک پروفیل عرضی به همراه پروفیل طولی بر روی کاغذ میلیمتری

مقیاس پروفیل عرضی روی یک دستگاه دکارتی در هر دو محور مساوی هست (بر عکس پروفیل طولی )

این مقیاس بیشتر بین 100/1-500/1 تغییر می کند که غالبا به میزان 200/1 انتخاب می شود .

 

نوشته شده توسط رحیم تیموری در ساعت 5:24 | لینک  |